Kao Sweden AB,
Kungsbroplan 3 A,
112 27 Stockholm, Sverige
 
("Kao" eller "vi" eller "vår") och alla dess filiaer och dotterbolag i EMEA, "Kao Group") tar dataintegritet på stort allvar. Denna Integritetspolicy informerar användare av goldwell.se och andra Kao-ägda websidor eller mobila lösningar där denna Integritetspolicy visas ("Webbsida ”), hur vi, som ansvariga inom ramarna för Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation ("GDPR") samlar in och bearbetar personrelaterade och andra uppgifter om användaren när de använder Webbsida n.
Notera att andra websidor eller mobila lösningar inom Kao Group kan regleras av andra integritetspolicys.

1. Kategorier av personuppgifter och anledning till behandling – Vilka typer av personuppgifter behandlar vi om dig, och varför?

1.1 Metadata
Du kan använda Webbsida n utan att lämna några personuppgifter. I dessa fall samlar vi endast in följande metadata som kommer från ditt användande av webbläsare (typ och version), operativsystem och gränssnitt, vilken webbsida du kom ifrån till vår (hänvisnings-URL), webbsida /sidor du besöker på vår Webbsida , datum och klockslag för access till vår Webbsida , och IP-adress.
Din IP-adress används för att du ska kunna få access till vår Webbsida . Metadata, inklusive den förkortade IP-adressen, kommer att användas till att förbättra kvaliteten och på våra tjänster genom att analysera användarnas beteenden.

1.2 Kontaktformulär
På vår Webbsida erbjuder vi dig möjligheten att kontakta oss via ett formulär. Vi behöver då följande personuppgifter från dig: tilltal, fullständigt namn, email, telefonnummer, och meddelande. Dessa personuppgifter används för att endast för att besvara din fråga / förfrågan och för associerad teknisk administration av denna. Inga data överförs till tredje part. Dina personuppgifter raderas så fort vi har hanterat din förfrågan eller om du tar tillbaka ditt gokännande att använda dina uppgifter.

1.3 Salon Finder
Via vår Webbsida har du möjligheten att hitta din närmaste salong som erbjuder våra produkter. Du kan välja att att få din platsinformation bestämd via din IP-adress eller genom att manuellt ange ditt postnummer eller adress. Denna information varken sparas eller länkas till övrig personinformation.

1.4 Google Analytics
Denna Webbsida använder Google Analytics, ett analysverktyg som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder “cookies”, som är textfiler placerade på din dator för att hjälpa Webbsida n ananlysera hur användaren använder sidan. Infomationen från cookies om hur du använder sidan överförs och lagras av Google på servrar i USA.
Google kommer att använda informationen på uppdrag av operatören av Webbsida n för att utvärdera hur du använder Webbsida n, sammanställa rapporter över aktiviteter på Webbsida n till operatören, och förmedla andra tjänster relaterade till aktiviteter på Webbsida n och internetanvändning.
IP-adressen som din webläsare förmedlar inom omfattningen av Google Analytics, kommer inte associeras med med annan data hos Google. Du kan välja att inte acceptera cookies genom att göra inställningar i din webläsare, notera vänligen att om du gör detta är det inte säkert att du kan använda Webidans alla funktionaliteter.
Du kan också välja att inte kunna spåras av Google Analytics fortsättningsvis genom att ladda ner och installera tillägget Google Analytics Opt-out Browser Addon för din aktuella webläsare: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Ett annat alternativ speciellt för mobila användare är att klicka på följande länk för att välja att inte acceptera cookies. Det förhindrar att du kan spåras av Google Analytics på denna Webbsida . www.goldwell.se/privacy-policy/?google-analytics-opt-out=true

2. Grund för Bearbetning och Konsekvenser – Vad är den rättsliga motiveringen till att bearbeta dina personuppgifter och vad händer om du väljer att inte tillhandahålla dem?
• Vi är beroende av ditt godkännande för att samla in, bearbeta och använda dina personuppgifter till exempel för att skicka nyhetsbrev eller besvara dina förfrågningar online.
Det finns ingen lagstadgad eller avtalsförpliktelse att lämna ut dina personuppgifter. Du behöver inte lämna ut dina uppgifter för att kontakta oss eller motta våra tjänster/produkter som du efterfrågat. Det är frivilligt för dig att lämna ut dina personuppgifter.
Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kan det till exempel resultera i att vi inte kan besvara din förfrågan, eller att du inte kan använda alla funktioner på Webbsida n. Att inte tillhandahålla sina personuppgifter resulterar dock inte i några rättsliga konsekvenser för dig.

3. Kategorier av mottagare och internationell överföring – Vilka överför vi dina uppgifter till och var ligger de?
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part för behandling enligt syften beskrivet ovan som följer:
• Inom Kao Company: Vårt ägarbolag, Kao Corporation i Japan dess filialer och dotterbolag (varje filial eller dotterbolag inklusive oss refererade till som "Kao Company"; sammantaget "Kao Group") inom Kao Group globalt www.kao.com/global/en/about/outline/group-companies kan behöva dina personuppgifter för behandling enligt ovan beskrivna syften. Typ av data, och syftet för inhämtandet avgör vilken/vilka olika avdelningar inom Kao Company som mottar din personinformation.

• Exempelvis kan vår IT avdelning ha tillgång till din kunddata, [vår eCommerce och försäljningsavdelningar kan ha tillgång till din kunddata eller data relaterat till din ordrar]. Vidare kan andra avdelningar inom Kao Company ha tillgång till vissa personuppgifter om behov uppstår, som till exempel [våra jurister, ekonomiavdelningen eller internrevision]. Hos databehandlare: Viss trejde part, oavsett om de är anknutna eller inte, kan motta din personinformation för behandling enligt ändamålsenliga instruktioner nödvändiga för de avsikter beskrivet ovan, i egenskap av tjänsteleverantörer för Webbsida n, för att hantera order, kundtjänst, marknadsundersökningar, IT support och övriga tjänseleverantörer som vi samarbetar med för att upprätthålla vår komersiella relation med dig. Databehandlaren står under kontraktsvillkor att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, och att endast behandla dem enligt våra instruktioner. Våra aktuella samarbetspartners är: Synergetic AG (www.synag.de/de) och Amazon Web Services (aws.amazon.com).

• Andra mottagare: Vi kan kan komma att dela – i enlighet med gällande dataskyddslag – personuppgifter med brottsbekämpande organ, myndigheter, rättsliga myndigheter, juridiska rådgivare, externa konsulter eller affärspartners. Vid fusioner eller förvärv kan personinformation överföras till tredje part involverade i fusionen eller förvärvet. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter tredje part som vill använda den i reklam eller marknadsföringssyfte utan tillåtelse.
Tillgång till dina personuppgifter är begränsad till de individer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

4. Period sparade uppgifter – Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas så länge de behövs för att erbjuda dig den service du efterfrågat. När vår affärstransaktion är avslutad, eller din förfrågan har blivit besvarad, kommer vi att ta bort dina personuppgifter från våra system/och eller se till att dina uppgifter anonymiseras så du inte längre kan identifieras utifrån dem (om vi inte måste behålla informationen för att följa lagar och regler under vilka Kao Company lyder, tex skatteregler).
Vi kan behålla dina kontaktuppgifter och intresset för våra produkter och tjänster om Kao Company har tillåtelse att skicka marknadsmaterial. Vi kan även vara tvungna enligt gällande lagar att behålla visa av dina personuppgifter 10 år efter aktuellt beskattningsår. Vi kan även spara dina personuppgifter efter uppsägning av aktuellt avtal om dina personuppgifter behövs för att följa gällande lagar, eller om vi behöver dina personuppgifter för att etablera, utöva eller försvara en rättslig fordran, endast för de som behöver veta. Så långt det är möjligt kommer vi att begränsa bearbetningen av dina personuppgifter till sådana begränsade ändamål efter att vi har avslutat vårt kontrakt.

5. Dina Rättigheter – Vilka rättigheter har du och hur kan du hävda dina rättigheter?
Rätten att återkalla ditt samtycke: Om du har gett ditt samtycke till att vi får samla in, bearbeta och använda dina personuppgifter, (speciellt angående mottagande av direkt marknadskommunikation via e-mail, kan du dra tillbaka detta samtycke för fortsatt kontakt. Ett sådant tillbakadragande påverkar inte den lagenliga hanteringen före tillbakadragandet. Vänligen kontakta oss enligt Sektion 7 nedan för att ta tillbaka ditt samtycke. Du kan motsätta dig användningen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte utan att det kostar dig något annat än normal taxa.

Ytterligare datasäkerhetsrättigheter: Enligt gällande dataskyddslagar kan du ha rätt att:
(i) begära tillgång till dina personuppgifter;
(ii) begära rättelse av dina personuppgifter;
(iii) begära att dina personuppgifter raderas;
(iv) begära redtriktioner på bearbetning av dina personuppgifter;
(v) begära att dina uppgifter flyttas; och/eller
(vi) motsätta dig bearbetningen av dina personuppgifter (inklusive motsättande till profilering).

Vänligen notera att ovannämnda rättigheter kan begränsas av gällande local dataskyddslag.

Se nedan information om dina rättigheter i den utsträckning som GDPR gäller:
• Rätten att begära tillgång till dina personuppgifter: Du kan ha rätten att få en bekräftelse från oss på om vi bearbetar några personuppgifter om dig, och om så är fallet, att få tillgång till dessa uppgifter. Denna tillgång till information inkluderar – bland annat – anledningen till bearbetningen, vilken typ av information som berörs, och mottagarna eller kategorier av mottagare som får ta del av personuppgifterna. Detta är dock ingen absolut rättighet och andra individers intressen kan begränsa din rätt till tillgång.
Du kan ha rätten att kostnadsfritt få en kopia på de personuppgifter vi behandlar om dig. Om du begär ut fler kopior kan vi ta ut en skälig administrativ agift.

• Rätten att begära rättelse: Du kan ha rätten att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på vilket syfte bearbetningen har, kan du ha rätten av få ofullständiga personuppgifter kompletterade, genom att tillhandahålla kompletterande bekräftande uppgifter.

• Rätten att begära radering: (rätten att glömmas bort): Under vissa omständigheter kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade, och vi kan vara tvingade att ta bort sådana personuppgifter.

• Rätten att begära restriktioner för bearbetning: Under vissa omständigheter kan du ha rätten att begära restriktioner på hur vi bearbetar dina personuppgifter. I sådana fall kan dessa data markeras så att de endast kan bearbetas av oss för specifika ändamål.

• Rätten att begära att uppgifterna flyttas: Under vissa omständigheter kan du ha rätten att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss, skickade till dig i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsligt format, och du kan ha rätten att skicka dessa uppgifter till ett annat företag utan några hinder från oss.

• Rätten att protestera: Under vissa omständigheter kan du ha rätten att protestera med hänvisning till din situation, mot att vi bearbetar dina personuppgifter, och vi kan tvingas att inte längre behandla dina personuppgifter. Denna rätt kan gälla speciellt om vi samlar in och använder dina personuppgifter för profilering för att få en bättre förståelse för ditt intresse av våra produkter och tjänster, eller för direkt marknadsföring.
Om du har rätten att protesterar och vill utöva denna rättighet, kommer din personuppgifter inte längre användas av oss för dessa syften. Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta oss enligt Sektion 7 nedan.
Sådan rätt att protestera kan i synnerhet inte existera om bearbetningen av dina personuppgifter är nödvändig inför att vi ska ingå ett kontrakt eller uppfylla ett pågående avtal.
Kontakta oss enligt Sektion 7 nedan för att utöva dina rättigheter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig datatillsynsmyndighet.

6. Cookies och annan spårningsteknik
Den här Webbsida n använder cookies och andra spårningstekniker. För mer information, vänligen se vår Cookie Policy.

7. Frågor och Kontaktinformation
För mer information och lagstadgade rättigheter, besök www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request

8. Ändringar i denna Integritetspolicy
Vi kan uppdatera denna policy löpande som svar på förändrade lagar, regler eller operativa krav. Vi meddelar dig om sådana ändringar, inklusive när de träder i kraft, genom att uppdatera datumet "Senast reviderat" ovan, eller som annars krävs enligt gällande lag. Din fortsatta användning av vår Webbsida efter det att sådana uppdateringar träder i kraft kommer att innebära acceptans för dessa ändringar. Om du inte accepterar uppdateringar av denna integritetspolicy, bör du sluta använda vår webbsida.

 

KONTAKTFORMULÄR

 • Välj varumärke
 • Kao Salon Division
 • Goldwell
 • KMS
 • Oribe
 • Pro Edition
 • Varis
 • Hur kan vi hjälpa dig?
 • Allmänna frågor
 • Hållbarhet 
 • Bär ett varumärke I din salong
 
 
*
 

Ja, jag vill gärna bli kontaktad av Kao Salon Division gällande min ansökan ovan.*

 
 

Skicka en kopia till mitt mail

 

Jag godkänner användningen av mina perrsonuppgifter enligt vår integritetspolicy *

 

Vänligen ange giltig mailadress

Maxlängd uppnådd

Maxlängd uppnådd

Maxlängd uppnådd

Vänligen ange meddelande

Maxlängd uppnådd

Vänligen låt oss ringa upp dig

Vänligen skriv in ett giltigt telefonnummer

Maxlängd uppnådd

Vänligen välj land

Jag godkänner integritetspolicyn

VÄNLIGEN KONTROLLERA DEN INFORMATION DU HAR ANGETT OCH SKICKA IN IGEN

URSÄKTA MEN ETT FEL HAR INTRÄFFAT, VÄNLIGEN FÖRSÖK SENARE

*Obligatoriska fält

Tack för ditt meddelande

Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Ursäkta

men ett fel har inträffat, vänligen försök senare.

Page Top