2. 2. Uitgangspunten en gevolgen van verwerking – Wat is de wettelijke rechtvaardiging voor de verwerking van je persoonsgegevens en wat gebeurt er als je ervoor kiest deze niet te verstrekken?

Voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonlijke gegevens vertrouwen wij op de volgende wettelijke gronden:

• jouw toestemming voor de verwerking van je gegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
• de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen worden tenietgedaan door jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder als je een kind bent; deze legitieme belangen zijn de vervulling van de hierboven in paragraaf 1 uiteengezette verwerkingsdoeleinden, in het bijzonder het verstrekken van deze website aan jou.


Daarnaast kunnen andere afdelingen binnen de Kao Company toegang hebben tot bepaalde persoonlijke gegevens over jou omdat zij deze nodig hebben voor hun werkzaamheden, zoals de juridische afdeling, de financiële afdeling of de interne controle. Internationale transfers. De persoonlijke gegevens die wij over jou verzamelen of ontvangen, kunnen worden overgedragen aan en verwerkt door ontvangers die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden. Voor ontvangers die zich buiten de EER bevinden, zijn sommige gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield en andere zijn gevestigd in landen met een passend beschermingsniveau, in het bijzonder Andorra, Argentinië, Canada (voor niet-openbare organisaties die onderworpen zijn aan de Canadese Personal Information Protection and Electronic Documents Act), Zwitserland, de Faeröer eilanden, Guernsey, Israël, Isle of Man, Jersey en Nieuw-Zeeland. In elk geval wordt de overdracht erkend als een adequaat niveau van gegevensbescherming vanuit een Europees perspectief van gegevensbescherming. Andere ontvangers kunnen gevestigd zijn in landen die vanuit het oogpunt van de Europese wetgeving over gegevensbescherming geen passend beschermingsniveau bieden. Wij zullen alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat overdrachten vanuit de EER adequaat worden beschermd, zoals vereist door de wetgeving over gegevensbescherming. Met betrekking tot overdracht naar landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, zullen wij de overdracht baseren op passende waarborgen, zoals standaardclausules over gegevensbescherming die door de Europese Commissie of door een toezichthoudende autoriteit zijn aangenomen, goedgekeurde gedragscodes met bindende en afdwingbare verbintenissen van de ontvanger, of goedgekeurde certificatiemechanismen met bindende en afdwingbare verbintenissen van de ontvanger. Je kunt een kopie van dergelijke passende waarborgen aanvragen door contact met ons op te nemen, zoals uiteengezet in punt 7 hieronder. Kao Netherlands
B.V. a Lao group company Berkenweg 7,
3818 LA Amersfoort, Netherlands
 
(“Kao Company” of “wij” of “ons”) en ieder van de aan haar gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen in de EMEA regio, (col¬lectief: de “Kao Groep”) neemt data privacy serieus. Dit Privacybeleid informeert de gebruikers van de wensite kaosalondivision.com en alle andere websites of mobiele applicaties van de Kao Company waarop dit Privacybeleid wordt getoond hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") de persoon¬lijke gegevens en andere informatie van zulke gebruikers verzamelen en verwerken in verband met hun gebruik van de website.
Houdt er rekening mee dat andere websites of mobiele apps van de Kao Groep kunnen worden beheerst door andere vormen van privacybeleid.

1. Categorieeën persoonlijke gegevens en verwerkingsdoeleinden – welke persoonlijke gegevens van u verwerken wij en waarom?

1.1 Metadata
U kunt gebruik maken van de Website zonder enige persoonlijke gegevens van u te ver¬strekken. In dat geval zullen wij alleen de volgende metadata verzamelen die resulteren uit uw gebruik van de Website: browsertype en -versie, operating system en interface, website van waaruit u ons bezoekt (referrer URL), Website(s) die u op onze Website bezoekt, datum en tijdstip van uw toegang tot onze Website, en internet protocol (IP) adres.
Uw IP-adres zal worden gebruikt om uw toegang tot onze Website mogelijk te maken. De metadata zullen met inbegrip van het afgekorte IP-adres worden gebruikt om de kwaliteit en de dienstverlening van onze Websi¬te te verbeteren en om onze dienstverlening te verbeteren door het gebruikersgedrag van onze gebruikers te analyseren.

2. Uitgangspunten en gevolgen van verwerking – Wat is de wettelijke rechtvaardiging voor de verwerking van je persoonsgegevens en wat gebeurt er als je ervoor kiest deze niet te verstrekken?
Voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonlijke gegevens vertrouwen wij op de volgende wettelijke gronden:
• jouw toestemming voor de verwerking van je gegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
• de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen worden tenietgedaan door jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder als je een kind bent; deze legitieme belangen zijn de vervulling van de hierboven in paragraaf 1 uiteengezette verwerkingsdoeleinden, in het bijzonder het verstrekken van deze website aan jou.

Het verstrekken van per¬soonlijke gegevens is niet vereist op basis van een wettelijke of contractuele verplichting. Het ver¬strekken van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om onze door u gewenste dienstverlening/producten te ontvangen. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig voor u.

Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens kan leiden tot nadelen voor u – wij kunnen mogelijk uw verzoek niet beantwoorden of u kunt de website (cookies) misschien niet volledig ervaren. Maar tenzij anders gespecificeerd zal het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens voor u geen juridi¬sche consequenties hebben.

3. Categorieën Ontvangers en Internationale Doorgifte – aan wie geven wij uw persoonlijke gegevens door en waar zijn zij gevestigd?
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derde partijen voor de hierboven ge¬omschreven doeleinden, en wel als volgt:
· Binnen de Kao Company: onze moederentiteit, de Kao Corporation in Japan en elk van de aangesloten ondernemingen en dochterondernemingen (naar elke aangesloten onderne¬ming of dochteronderneming, met ons inbegrepen, wordt afzonderlijk verwezen als "Kao Company"; gezamenlijk wordt verwezen naar de "Kao Groep") binnen de globale Kao Groep kan uw persoonlijke gege¬vens ontvangen als noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden die hierboven zijn be¬schreven. Al naar gelang de categorieën persoonlijke gegevens en de doeleinden waar¬voor de persoonlijke gegevens zijn verzameld kunnen verschillende interne afdelingen binnen de Kao Company uw persoonlijke gegevens ontvangen. Daarnaast kunnen andere afdelingen binnen de Kao Company toegang hebben tot bepaalde persoonlijke gegevens over jou omdat zij deze nodig hebben voor hun werkzaamheden, zoals de juridische afdeling, de financiële afdeling of de interne controle.

· met gegevensverwerkers: bepaalde al dan niet aangesloten derde par¬tijen kunnen uw persoonlijke gegevens ontvangen om dit soort gegevens onder relevan¬te instructies ("Verwerkers") te verwerken voor zover noodzakelijk voor de hierboven omschreven verwerkingsdoel¬einden, zoals Website dienstverleners, dienstverle¬ners orderverwerking, dienstverleners klantenservice, dienstverleners marketing, dienst¬verleners IT ondersteuning en andere dienstverleners die ons ondersteunen bij het on¬derhouden van onze commerciële relatie met u. De Verwerkers zullen zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen om relevante technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te implementeren om de bescherming van de persoonlijke gegevens te waarborgen en om de persoonlijke gegevens alleen te verwerken zoals is geïnstrueerd. Onze huidige aangesloten processors zijn: Synergetic AG (http://www.synag.de/de/) and Amazon Web Services (aws.amazon.com).

· Andere ontvangers: wij kunnen uw per¬soonlijke gegevens – in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming - ook doorgeven overheidsorganen, juridische instanties, juridische bijstand, externe adviseurs of zakenpartners. In geval van een bedrijfsfusie of acquisitie kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de derde partijen die betrokken zijn bij de fusie of acquisitie. Wij zullen uw persoon¬lijke ge¬gevens zonder uw toestemming niet delen met derde partijen voor adverten¬tie- of marketingdoeleinden of voor enige andere doeleinden.

Elke toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot de personen die een need-to-know heb¬ben om te kunnen voldoen aan hun functieverantwoordelijkheden.
Internationale transfers. De persoonlijke gegevens die wij over jou verzamelen of ontvangen, kunnen worden overgedragen aan en verwerkt door ontvangers die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden. Voor ontvangers die zich buiten de EER bevinden, zijn sommige gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield en andere zijn gevestigd in landen met een passend beschermingsniveau, in het bijzonder Andorra, Argentinië, Canada (voor niet-openbare organisaties die onderworpen zijn aan de Canadese Personal Information Protection and Electronic Documents Act), Zwitserland, de Faeröer eilanden, Guernsey, Israël, Isle of Man, Jersey en Nieuw-Zeeland. In elk geval wordt de overdracht erkend als een adequaat niveau van gegevensbescherming vanuit een Europees perspectief van gegevensbescherming. Andere ontvangers kunnen gevestigd zijn in landen die vanuit het oogpunt van de Europese wetgeving over gegevensbescherming geen passend beschermingsniveau bieden. Wij zullen alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat overdrachten vanuit de EER adequaat worden beschermd, zoals vereist door de wetgeving over gegevensbescherming. Met betrekking tot overdracht naar landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, zullen wij de overdracht baseren op passende waarborgen, zoals standaardclausules over gegevensbescherming die door de Europese Commissie of door een toezichthoudende autoriteit zijn aangenomen, goedgekeurde gedragscodes met bindende en afdwingbare verbintenissen van de ontvanger, of goedgekeurde certificatiemechanismen met bindende en afdwingbare verbintenissen van de ontvanger. Je kunt een kopie van dergelijke passende waarborgen aanvragen door contact met ons op te nemen, zoals uiteengezet in punt 7 hieronder.

4. Bewaarperiode – hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang het noodzakelijk is om u van de gevraagde dienstverlening te voorzien. Als u uw account heeft opgeheven / uitgeschreven heeft voor de nieuwsbrief / de wedstrijd voltooid is of op andere wijze uw relatie met ons heeft beëindigd, zullen wij uw persoonlijke gegevens uit onze systemen en records verwijderen en/of maatregelen ne¬men om deze gegevens op de juiste wijze te anonimiseren zodat u op basis daarvan niet langer geïdentificeerd kunt worden (tenzij wij uw informatie moeten behouden om te voldoen aan wettelijk of regelge¬vende verplichtingen waaraan de Kao Company is onderworpen, bijvoorbeeld belastingsdoel¬einden).

Wij kunnen uw contactgegevens en belangstelling voor onze producten en dienstverlening voor een langere periode bewaren, als de Kao Company u marketing materiaal mag sturen. Ook kunnen wij op basis van toepasselijke wetgeving worden genoodzaakt om bepaalde persoonlijke gegevens van u te bewaren voor een periode van 10 jaar na het relevante fiscale jaar. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook bewaren na het beëindigen van de contractuele relatie, als uw per¬soonlijke gegevens nodig zijn om te voldoen aan andere toepasselijke wetgeving, of als we uw persoonlijke gegevens nodig hebben om een rechtsvordering te vestigen, uit te oefenen of te verdedigen, dit uitsluitend op basis van need to know. Wij zullen het verwerken van uw persoon¬lijke gegevens voor dit soort beperkte doeleinden na de beëindiging van de contractuele relatie zoveel mogelijk beperken.

5. Uw rechten – welke rechten heeft u en hoe kunt u die rechten uitoefenen?
Recht om uw toestemming in te trekken: als u uw toestemming heeft gegeven voor bepaalde vormen van verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens (met name ten aan¬zien van het ontvangen van communicatie op het gebied van direct marketing via e-mail, SMS/Whatsapp en telefoon) kunt u die toestemming te allen tijde intrekken met ingang van de tijd daarna. Het intrekken van uw toestemming zal de wettigheid van de bewerking voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming niet aantasten [verder kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketing-doeleinden zonder dat u daarvoor enige kosten hoeft te ma¬ken behalve de transmissiekosten op basis van basistarieven.

Aanvullende rechten: conform toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevens¬bescher¬ming kunt u het recht hebben om:
(i) toegang tot uw persoonlijke gegevens te verzoeken;
(ii) rectificatie van uw persoonlijke gegevens te verzoeken;
(iii) verwijdering van uw persoonlijke ge¬gevens te verzoeken;
(iv) beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken;
(v) overdraagbaarheid van gegevens te verzoeken; en/of
(vi) bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoon¬lijke gegevens.

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hierboven genoemde rechten beperkt kunnen zijn door lokale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten voor zover de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is:
· het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen: u kunt het recht heb¬ben om van ons een bevestiging te krijgen over de persoonlijke gegevens die in verband met u al dan niet zijn verwerkt, en, als dat het geval is, om toegang tot die persoonlijke gegevens te vragen. De toegangsinformatie omvat – onder meer – de doelstellingen van het verwerken, de desbetreffende categorieën persoonlijke gegevens, en de ontvangers of categorieën ontvangers met wie de persoonlijke gegevens zijn gedeeld resp. zul¬len worden gedeeld. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw toegangsrecht beperken.
U kunt het recht hebben om kosteloos een kopie te krijgen van de persoonlijke gegevens die verwerkt worden. Voor verder door u aangevraagde kopieën kunnen wij een redelijk tarief in rekening brengen, dat gebaseerd is op administratieve kosten.

· Recht om rectificatie te verzoeken: u kunt het recht hebben om van ons de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens die u betreffen te verkrijgen. Al naar gelang de doel¬einden van het verwerken kunt u het recht hebben om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen, met inbegrip van het indienen van een aanvullende verklaring.

· Recht om verwijdering te verzoeken (recht om vergeten te worden): onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om van ons de verwijdering van persoonlijke gege¬vens in verband met u te verkrijgen en wij kunnen verplicht zijn om zulke persoonlijke gegevens te verwijderen.

· Recht om beperking van de verwerking te verzoeken: onder bepaalde omstandighe¬den kunt u het recht hebben om van ons het beperken van het verwerken uw persoonlijke gegevens te verkrijgen. In dat geval zullen de desbetreffende gegevens worden gemar¬keerd en mogen ze door ons alleen voor bepaalde doeleinden worden verwerkt. As de Kao Company uw persoonlijke gegevens met name verwerkt en gebruikt voor doeleinden in verband met het uitvoeren van de contractuele rekruteringsrelatie met u, dan zal de Kao Company in principe een legitiem belang bij het verwerken hebben dat uw verzoek tot beperking te boven zal gaan, tenzij dat verzoek om beperking te maken heeft met marke¬tingactiviteiten.

· Recht om overdraagbaarheid van gegevens te verzoeken: onder bepaalde omstandig¬heden kunt u het recht hebben om de persoonlijke gegevens die u betreffen, die u ons heeft verschaft, te ontvangen en wel in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machi¬naal leesbaar formaat en u kunt het recht hebben om die gegevens door te geven aan een andere entiteit zonder verhindering door ons.

· Recht om bezwaar te maken:
Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om te allen tijde bezwaar te maken, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens door ons en wij kunnen verplicht worden om uw persoonlijke gegevens niet langer te verwerken. Een dergelijk recht om bezwaar te maken kan met name van toepassing zijn als wij uw persoonlijke gegevens verzamelen voor profileringsdoeleinden om uw belan¬g voor onze producten en dienstverlening beter te begrijpen of als wij uw persoonlijke gegevens verzamelen voor direct mar¬keting.
Als u een recht heeft om bezwaar te maken en u dat recht uitoefent, zullen uw per¬soonlijke gegevens door ons niet langer voor zulke doeleinden worden gebruikt. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals omschreven in sectie 7 hieronder.
Een dergelijk recht van bezwaar bestaat niet - in het bijzonder - als het ver¬werken van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om stappen te onderne¬men voor het aangaan van een contract of om een al gesloten contract uit te voeren.
Als u niet langer direct marketing via e-mail wilt ont¬vangen moet u uw toestemming intrekken, gebruik dan het volgende mailadres: https://www.goldwell.nl/newsletter/unsubscription/
Voor andere verzoeken ga naar www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request/
Neem om uw rechten uit te oefenen a.u.b. contact met ons op zoals omschreven in sectie 7 hieronder. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming..

6. Cookies en andere volgtechnologieën
Deze Website maakt gebruik van Cookies en andere volgtechnologieën. Raadpleeg a.u.b. ons Cookie-beleid.

7. Vragen en contactinformatie
Als u een vraag heeft over de Privacy Policy of als u gebruik wilt maken van uw rechten zoals hierboven vermeld in hoofdstuk 5, neem dan contact met ons op via: www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request/
De functionaris voor gegevensbescherming van Kao Germany GmbH kan worden bereikt op datenschutz.de@kao.com
 
8. Veranderingen in het Privacybeleid
Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd actualiseren naar aanleiding van gewijzigde wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. Wij zullen u over zulke veranderingen informeren, waaronder wanneer zij in werking treden, door het updaten van de hiervoor weergegeven "Laatste Herziening" datum of op andere wijze zoals vereist op basis van toepasselijke wetgeving. Uw voortgezet gebruik van onze Website na iedere gereali¬seerde update zal inhouden dat u de veranderingen accepteert. Als u updates van het Privacybeleid niet accepteert, zou u moeten stoppen met het gebruik van onze Website.

CONTACT FORMULIER

 • Selecteer een Brand
 • Kao Salon Division
 • Goldwell
 • KMS
 • Oribe
 • Pro Edition
 • Varis
 • Selecteer je land
 • België
 • Nederland
 • Hoe kan ik u helpen?
 • Algemene vragen
 • duurzaamheid 
 • Voer een merk in uw salon
 
 
*
 

Ja, ik wil graag gecontacteerd worden door Kao Salon Division in verband met ijn verzoek hierboven*

 
 

Stuur kopie van e-mail

 

Ik ga akkoord met het gebruik van mijn persoonlijke gegevens volgens ons privacybeleid *

 

Voer een geldig e-mailadres in

Maximale lengte bereikt

Maximale lengte bereikt

Maximale lengte bereikt

Voer een geldig bericht in

Maximale lengte bereikt

Sta ons toe om terug te bellen

Gelieve een geldig telefoonnummer in te voeren

Maximale lengte bereikt

Selecteer uw land

Accepteer het Privacybeleid

Controleer de ingangen die u hebt opgegeven en stuur ze opnieuw in

SORRY, ER IS EEN FOUT OPGETREDEN, PROBEER HET LATER NOG EENS

*verplichte velden

Bedankt voor uw beciht

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

SORRY

er is een fout opgetreden, probeer het later nog eens

Page Top